Formularz zgłoszeniowy online

WYBÓR KURSU
Szkolenie z języka angielskiego - poziom A1
Szkolenie z języka angielskiego - poziom A2
Szkolenie z języka niemieckiego – poziom A1
Szkolenie z języka niemieckiego - poziom A2
"]

I. DANE UCZESTNIKA

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL

Płeć
KobietaMężczyzna

Wiek

Wykształcenie
PodstawoweGimnazjalnePonadgimnazjalne (szkoła zawodowa, liceum, technikum)PolicealneWyższe

II. DANE KONTAKTOWE

Adres zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Telefon kontaktowy

Adres email

III. DANE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Status na rynku pracy
Osoba bezrobotna (zarejestrowana lub niezarejestrowana w ewidencji Urzędu Pracy)Osoba bierna zawodowoOsoba pracująca (w tym prowadząca działalność na własny rachunek, prowadząca gospodarstwo rolne)

Udział w projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
(m.in. w szkoleniach, aktywizacji zawodowej, stażach, dotacji na założenie działalności)
TakNie

Osoba niepełnosprawna
TakNie