Projekt „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu zawodowego”

realizowany jest przez Ewa Dymek PROGRES  w partnerstwie z Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:
2016.03.31 – 2017.05.30

Wartość projektu:
734 850,70  PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
661 365,63 PLN

Celem projektu

jest nabycie kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych i technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przez 240 osób dorosłych (144 K, 96 M), bezrobotnych i pracujących, w tym 180 osób w zakresie językowym (107 K i 73 M) i 96 osób w szkoleniach TIK (56 K i 40 M) z subregionu pilskiego (województwo wielkopolskie) oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych szkoleniach , w terminie do 30.05.2017 r.

Grupę docelową

stanowią osoby w wieku 25 i więcej, o niskich kwalifikacjach, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniu LLL (Life Long Learning) w ramach PO KL oraz wyrażają chęć uczestnictwa w szkoleniu z własnej woli.  W projekcie zaplanowano udział 8 osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia:

z języka angielskiego

z języka niemieckiego

szkolenia z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu językowego TELC English/TELC Deutsch lub cetyfikatu ECCC DIGCOMP.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu,
przez 240 osób o niskich kwalifikacjach, w wieku 25 lat i więcej, w tym przez 120 osób w wieku 50 lat i więcej.

Ponadto pozytywny wynik egzaminu uzyskają oraz otrzymają zewnętrzny certyfikat:

TELC English
156 osoby
w tym 8 osób niepełnosprawnych

TELC Deutsch

24 osób

ECCC DIGCOMP
96 osób
w tym 4 osoby niepełnosprawne

Planowane produkty:

Wsparciem w programie objętych zostanie 240 osób w wieku 25 lat i więcej,
o niskich kwalifikacjach, nieuczestniczących we wsparciu LLL,w tym:

120 osób w wieku
50 lat i więcej

96 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych

144 osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek

40 osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnych

200 osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym

8 osób niepełnosprawnych

110 osób z obszarów wiejskich.

Udział w szkoleniu zakończy i otrzyma zaświadczenie:

156 osób
z języka angielskiego
24 osoby
z języka niemieckiego
96 osób
z TIK

Rekrutacja trwa - zapisz się już dziś

do udziału w projekcie "Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu zawodowego"